اربعین
اربعین حسینی را بشما دوستان سوگوارم نسلیت میگویم  میخواستم فقط یاد اوری کنم منو ازیاد تو این شبها نبرید من یاد همه هستم داریم به سال نو نزدیک میشیم خیلی خوبه اگر سال جدید را پاک پاک شروع کنیم التماس دعا