تسليت

ايام شهادت پيامبر بزرگ اسلام محمد مصطفی (ص) و امام حسن مجتبی (ع) وامام علی بن موسی الرضا رابتمام شما دوستانم تسليت ميگويم

دوستان خوبم بعلت اينکه زياد حالم خوب نبود نتونستم چيزيرا برای اينروز فراهم کنم شرمنده اين بزرگواران هستم

فقطبگويم دوستانخوبم اگرايميدم بخدا واين بزگواران نبود .........

التماس دعادارم

خبردارشدم بريا چند تن ازدوستان مشکلاتی اتفاق افتاده استدعادارم بريا اين خوبان دعابفرمائيد

حتمابرای اين برادر کوچکتان دعاکنيد که خيلی محتاج دعاست