دوست سلام

                                       

سلامی گرم خدمت بهترین دوستان خودم شاید  تعجب کرده باشید چون اینجا تعطیل اعلام شده بود میدونید ان زمان که تعطیل کردم دلم بسیار گرفته بود الانهم خیلی زیاد از بیوفایی این دنیا از تنهاییهایم دوستانی با پیامهای با محبت خود ازمن خواستن شروع بکارکنم  قصد کردهام حرفهای دلم را حتی اگر یک کلمه هست اینجا بنویسم  شاید دوستان زیاد ینداشته باشم ولی همین تعدادکم بهترین هستند وبرای من کافی یک دوست خوب همیشگ یوهمیشه همراه بهتراست از دوستان زیاد یکه فقط نام دوست راهمراه خود دارند بقول سعدی شیرین سخن

                                   دوست آن نبود که در نعمت زند

لاف یاری وبرادر خواندگی

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشانحالی درماندگی

 

خداراشکر که من دوستان خوبی مثل شماهادارم قدر شماهارا میدانم مخصصا دوستانی کهدراین یکسال اندی همیشه بامن بودید شاید دیر بدیر به هم سرمیزدیم ولی دلمان باهم بود وراضی نبودیم حتی یک لحظه ناراحتی همدیگر راببینیم دوستاندارم بسیار

دوعید بزرگرا پشت سرگذاشتیم ومن متاسفانه نتوانستم چیزی برای بزرگداشت این دوعید بنویسم همینجا با آنها گذشته بشما خوبانم تبریک میگویم

تولدی بزرگ تصمیم داشتم بگیرم بمناسبت تولد خواهر کوچکم پریسا ولی نمیدانم چرا نشد برنانهراریخته بودم ولی نشد خیلی ناراحت هستم همینجا به مادرخانمی عزیز تولد گل زیبایشان راتبریک میگویم وارزوی خوشبختی برای خواهر کوچکم

چند تن از دوستانم هم پیوند ازدواجشان راجشن گرفتن ومن پیوندشان راتبریک میگویم

امیدوارم بتوانم شروع بکار دوباره امرا بهتراز قبل شروع کنم

یک لطیفه ازکتاب رنگین کمان عشق نوشته استاد شکرالله حیاطزاده

از خلبانی که دیوار صوتی راشکسته بود خواستند خودت باید دیوار را دوباره بسازی

 

اگر کاری کردم ویا چیزی گفته ام که باعث آزردگی شما خوب من شده امیدوارم مراببخشد چون بخشش از آن بزرگان است

(دوستان من طبق خبرهای که بمن رسیده بعضی از افهای یکه دوستان من توسط یاهو برای من میفرستند به دست من نرسیده علت انرا نمیدانم اگر جوابی ازمن نداشته اید تابحال علت ان نرسیدن ان بوده ونه بیتفاوتی من به شما )