ياری

امام علی: ازغیر خدا چیزی نخواهید اگرخدا خوب بخواهد شمارابینیازمیکند

 

 

 

دوستان خوب من بیبیاددراین حدیث درست نظرکنیم من تجربه کردم ودیدم الان که دست فکر میکنم میبینم که درست است من بعداز فوت پدرم دیگر امیدمرااز دست داده بودم فکر میکردمدیگر پشت پناهی ندارم ولی همین موضوع باعث شد رو بیشتربخدا بیاورم وهرچهراکه ازغیر اومیخواستم وانجام نیمدادند به او پناه میاوردم باخود که خوب فکر کردم گفتم چرا من از اول ازاونمیخواهم اومیداندچه چیزی بریا من خوب است چه چیز بد پس تصمیم گرفتم فقط ازاوبخواهم چون اوداناست ومیداند درکدام چیز خیر است کدام چیز نه  

 

اولین هفته ماه مبارک را پشت سرگذاشتیم امیدوارم موردرضای حق قرارگرفته باشد

 

وامروز جمعه با اقا امام زمان تعلقدارد بیاید برای ظهورایشان دعاکرده وتقاضا کنیم که راهنمای ماباشندوپشت پناهمادربرابرمشکلات

 

 

         خدارا کم نشین با خرقه پوشان 

                                                       رخ از رندان بیسامان مپوشان

         دراین خرقه بسی آلودگی هست

                                                      خوشا وقت قبای می فروشان

          دراین صوفی وشادردی ندیدم

                                                     که صفای باد عیش درد نوشان

          تو نازک طبعی وطاقت نداری

                                                       گرانیهای مشتی دلق پوشان

         چو مستم کردهای مستور منشین

                                                  چو نوشم دادهای زهرم منوشان

          بیا ورزق این سالوسیان بین

                                                   صراحی خون دل وبربط خورشان

          زدل گرمی خافظ برحذر باش

                                              که دارد سینهای چون دیگ جوشان

 

 

ای کسی که زودرنج وظریف طبع میباشی وطاقت مشکلات زندگی را نداری وزود از پای در می ایی و نمیتوانی در برابر آنها پایداری کنی . بدان که نازک طبعی تو هیچگاه نمیتواند برایت فایدهای داشته باشد چون استقامت وپایداری است که انسان را به سرمنزل مقصود میرساند . سعی کن تا راه درستی رادر زندگی خود پیدا نموده وازتنبلی و کاهلی وسستی پرهیز کنی تا سر انجامی نیکو بیابی

 

این معنی گرفتاه شده ازفال حافظ بودنوشته احمد شهبازی