تابستان

سلام خوبيد اميدوارم هميشه خوب سلامت باشيد و تابستان را بخوبي شروع كرده باشيد وخوشابحال كساني كه بهره كافي را ببرند بنظر من بايد فصلها را حس كرد چون تا حسشان نكنيد نميتوانيد ارزش آنها را بفهميد پارسال من رفتم شمال امسال نميدونم شايد هم جايي نرفتم بهرحال اميدوارم هر جاي كه شما عزيزان رفتيد منوهم يادكنيد و خوشبگذره بدون هيچ مشكلي طبق خبرهاي كه دارم چند تن از دوستان كه در خارج كشور هستند قصد دارند بيان ايران وچند نفرهم رفته اند خارج كشور واقعا چه كيفي داره كه با خانواده بري مسافرت من كه خيلي دوستدارم دلم خيلي براي اون سالها كه با برادرام ميروفيم شمال و.. تنگ شده الان اينقدر همه گرفداري داريم كه نگو من كه نميدونم كي ميخواهد تمام بشه تا بچه هستيم ميگويند فعلا درس بخونيد تفريحتان باشه وقتي درستان تمام شد وقتي تمام ميشه تازه اول مشكلاته براي ما آقايان كه سرباز يو خانمها هم دنبال كاري مورد علاقه خود ميگردند وقتي كه بخود ميگردي ميبين چندين سال از عمر گرانبهايمان گذشته وهيچ چيزي نفهميدم چشاتوبازميكني ميبيني براي ما آقايان زن بچه اجاره خونه قصد اين بانك اون بانك ديگه خوصله تفريح نداري ميگي باشه ايام بازنشستگي ولي بازهم نيمشه ديگه وقتي پيري كي بايدخودتوبريا اون دنيا حاضر كني خدا بداد اون فرد يكه برسه كه برا ياوندنياش چيزي ذخيره نكرده باشه هركاريبكني نيمشه جبران كرد خدا از حق خودش ميگذره ولي از حق مردم نه چجوري ميخواهيم جبران كنيم خيلي مشكله چون وقتي اون ناراحتي زيادميشه ديگه براحتي اون را نميشه از قلب كسي پاك كرد اينها را گفتم كه بدانيم كه سعي كنيم قلب كسي را نشكنيم الان من هنوز كه هنوزه كساني كه بقدر يك سر سروزن بمن بدي كردن را يادم هست ومثل يك كينه شده وهركاريميكنم نميتونم پاكش كنم و خوبيهاي افرادي ديگه هم هميشه ياددارم وجلو چشمام هست

قصد ندارم از خودم تعريف كنم ولي تجربهاي هست كه بدست آورده ام كه دوستدارم بشما هم بگويم وقتي باكسي دعوا ويا كدورتي پيش ميآيد من هميشه غرورم را كنارميگذارم واز اون فرد پوزش ميخواهم درسته كمي كوچك ميشي ولي وقتي ميبيني دوباره دوست شدين خيلي شيرين زيباست ولي ميدونيد بقول يكي ازدوستان اونفرد همبايد جنبهداشته باشه بعضي ها سو’ استفاده ميكنند من اصلا ازاين جورآدمها خوشم نمياد پوزش كه بماند نگاه هم بهشون نميكنم سعي كنيم كسي كه ارزشوداره بيام از غرورمون بگذريم بخدا هيچ مشكلي پيش نمياد لبخندي كه بعد ازاون پوزش ديده ميشه خيلي قشنگه خلي خيلي من كه دوستدارم هميشه سعي ميكنم پيش قدم بشم بگذار كوچك بشم مهم نيست من كه حتي حاضر نيستم يك لحظه با يكي ازدوستانم قهر باشم شايد باورتونشه كه قلبم دراينجور موارد ميگيره يخلي بد موفق پيروزباشيد دوستتان دارم هميشه يادتان هستم شرمنده كه كم سرميزنم

از محبت خارها گل ميشود اينوهميشه بيادداشته باشيد