زيارت

زيارت

 

امام رضا:هركه مرا درديار غربت زيارت كند ،روز قيامت من در سه جا به داد وي رسم و از هراس ها سختي هاي آنها نجاتش ميدهم ، در وقتي كه نامه هاي اعمال از راست چپ پراكنده شود و در هتگام گذشتن از صراط و در موقع سنجيدن اعمال

ميزال الحكنه ص 353

 

اول جمله ميخواهم يك مثالي بزنم : تا ميوه اي را نجشيد نميتوانيد حتي از وصفي كه بقيه ميكنند طمع آن را  بفهميد

پس تا خود به زيارت نياييد درست متوجه نميشويد من چه ميخواهم بگويم عزيزان من يك چيزهاي از اين زيارت ديده ام كه تا شما خود نيايد و زيارت نكنيد درست حرف مرا نخواهيد فهميد فقط بگويم دوستان من يكي هروقت به مشكلي برميخورم هفته ها  عزيزان رو به امام مياورم خود را به اوميسپارم وحل اين مشكل را هم از رو راه حلش  را ميخواهم ولي خودم هم تلاش خودرا ميكنم

لازم نميبينم بيشتر توضيحي بدم چون دوستاني كه من دارم وميشناس ايشان را  همگي از من بهترند وبا اطمينان ميگويم تمامي بهشتي هستند دوستان هروقت بزيارت رفتيد منو فراموش نكنيد التما س دعا دارم

 

خراسان كعبه ي ما

 

بيا كه جنت و فردوس در خراسان است  

               كه اين مقام شاه شه دين خراسان است

بحيرتم كه چرا حاجيان بمكه روند  

        شوند زائر سنگي كه ركن ايمان است

اگر چه خانه سنگي بود زيارتگاه مسلمانان

      شرافتش زودجو و علي عمران است

شادي تو كه همدم خود بوسه زدي بسنگ ابراهيم

                                  بگفتي خدايا بخانه ات قسم ببخش همه را به مقام ابراهيم

خدايا بحق خانه گهر بار كعبه ات سوگند

                          به بخش رز روز قيامت همه را به مقام گهر بار ابراهيم

گويتدا آتش دوزخ حرام اس كسي كند زيارت خانه ي ترا

                             ترا به زهراي اطهرت قسم به بخش همه را بمقام ابراهيم

 

برگرفته از كليات گلچين شعر ابراهيم شادپرور

 

همه شما عزيزان را به خدا و آقايم امام رضا مي سپارم اميدوارم به آنچه ميخواهيد برسيد مطمئن باشيد هروقت به حرم ميروم بيادتان هستم 

زيارت از راه دور