دوستان خوبم ميخواهم تشكر قدردانی كنم از تمام دوستانی كه بمن هيمشه سر ميزنند 

وخسته نباشيدی خدمت دوستانی كه هفته پيش و امروز كنكورداشتند

اميدوارم هرچه زودتر جواب قبولی شما را بشنوم