سه كليد براي موفقيت در سال 83

درباره خود وديگران قضاوت و پيش داور ي  نكنيم

به تمايلات وخواسته هايمان بيشتر توجه كنيم

در حال زندگي كنيم

اينها برگرفته از مجله موفقيت ميباشد

شنيديد ميگن آب در كوزه ما گرد جهان ميگرديم

 با ايشان آشنا چند شب پيش فهميدم يكي ازعزيزان كه خيلي وقت بود كه از طريق وبلاگشان ميشناختم شان وايشان حرفهايي را بمن زدند كه باعث دگرگوني در من شد براي همين گزيدهاي از حرفهاي ايشان را مينويسم اميدوارم كه اگر درست حرفها يايشان را ننوشته باشم به بزرگي خود خواهند بخشيد

قوي كردن اطمينان به نفس –هر روز صبح كه پاميشويد بگوييد امروز روز خيلي خوبيه- ايمان داشتن به حرفهاي خود-هميشه به جنبه مثبت قزيه فكر كردن-چرا نگران باشم شايد هيچ  وقت ديگه پيش نياد

اينها گزيدهاي بود از حرفهاي اين عزيز همين چند حرف خيلي برايم مهم بود وتاثير گذار اميدوارم انشاالله يك روز ببينم كه ايشان يكي از بزرگترين روانشناسان ايران وجهان هستند