عیدتان مبارک

عیــد رمـضـان آمـد و مــاه رمـضـان رفت

صد شکر که این آمد وصد حیف که آن رفت